4
Buxačuğoy ük' bok'ospsuna ak'i İonay əcuğon biq'sun
İonay isə me əşur sal xoşel tene hari, şot'ay əcuğone biq'i. Afırıpi Q'ončuğo metəre pi: «Ay Q'ončux, zu hələ bez oç̌alin boş bakat'an me əşlin metər çark'suna avazuy! Şot'o görəz Tarşişa t'it'eri. Avazuy, Hun ük' bok'osp'al, gele səbürlu, çuresun gele bakala Buxačuxnu, bələ yaq'absunal Vi kul tene tağal! * İsə haq'a bez elmoğo, ay Q'ončux! Zaynak' ene manst'axunsa bisun şaat'e». Q'ončuğon isə xavare haq'i: «Va gelene laft'i me əş?»
İonan şəhərin bel k'ə eysuna tamaşabsune çuresay, şot'o görəl şəhərexun c'eri běğ c'eğalaç içeynak' sa tərəjə düzbi şot'ay xojina areśi. Q'ončux Buxačuğon isə t'etəre bi ki, düz İonay best'a sa xode ěq'eśi. Şo kalabaki xojine sak'i, İonaynak' sərinluğ eçeri şot'o eğariğoxune q'orişi. İonal me xoda görə gelene mǔqbaki. Əyc'indəri işiğ bitat'an isə Q'ončuğon me xodin tumeynak' sa meqe yaq'abi. Meqen xoda tumexun k'as'epi, şoval şerenebaki. Běğ ěqeśit'uxun oşa, Buxačuğon běğ c'eğala tərəfəxun eğala gam muşe yaq'abi, běğenal İonay bula t'etəre cərdi ki, şo tamam halnuxune biti. Bisun çureśi metəre pi: «Manst'axunsa biyayiz şo şaat'e».
Buxačuğon İonaxun xavare haq'i: «Me xode dərden metər əcuğon biq'suna lafest'a?» İonanal "hoo, lafest'a, həysə zaynak' bisun mot'oxun şaat'e!" pine.
10 T'e vədə Q'ončuğon metəre coğab tadi: «Sa xodeynak' vi ük'e boksa - vi nu kalabi, iz loxol əzyət nu ak'i, sa ğiin boş kalabaki oşin ğineyal q'aribaki sa xodeynak'! 11 P'oy Bez ük' hetər maq'an bok'i Ninevineynak'? Sabaç̌ q'a hazar tanaxun gele iz yaq'a aç̌esp'i amdar, sahəkətal heyvan bakala t'e kala şəhəreynak' bez ük' hetər maq'an bok'i?»
* 4:2 4:2 C'eys. 34:6