3
İonay Ninevina taysun q'a ninevaluğoy toobabsun
Q'ončuğon İonaynak' p'ə̌mci kərəməl İz əyitə p'ap'esebi. «Hayza Ninevina taki! T'e kala şəhəre Bezi va pit'oğo car k'alp'i bayanba!»
İonal hayzeri Q'ončuğoy əyiten Ninevina yaq'ane baft'i. Nineva isə kala şəhərey, şot'ay sa belxun baśi t'e belxun c'eyseynak' xib ğiney lazım. Ama İonay hələ süft'in ğine şəhəre baśi "Nineva q'ırx ğinaxun oşa oç̌alen sa bakale!" upsun bəsebaki. Ninevaluyox Buxačuğo vět'unbaki, ğurux efi busat'un çurpi. Kala-mis'ik', bitot'in çul lapi içoğoy heq'ədər pěšman baksunat'un ak'est'i.
Me exlət taśi Ninevin padçaği ǔmǒğǒ p'ap'at'an şo iz taxt'e loxolxune hayzeri, şot'inal iz padçaği paltara c'evk'i çul lapi jeq'e boşe arśi. * İzi s'iyen əmir c'evk'i bayanbesedi: «Şuk'kalen iz ǰomo nə ukun, nə ǔğǔn maq'an duği. Heyvanxoval nə ot't'ağa, nəəl xe ǔğsa maq'at'un taşeri. Barta amdarxon içoğoy loxol çul lapi, içoğoy eğel beliğoy loxolal çul lapest'i üşe-ğena Buxačuğoq'at'un k'alpi. Pis yaq'en tağalo, şər əş biq'alo iz əməlxoxun kul haq'eq'an! Avabakes tenebakon, bərkə t'e vədə Q'ončuğon yax goroxe hari, İzi bok'osp'i śikala əcuğo bask'est'i yax tene əfçibi».
10 T'e vədə Buxačuğon şot'oğoy me bit'oğo, içoğoy pis yaq'axun c'eri toobabsuna anek'i. Şot'oğo gorox hariyal yaq'absun çureğala bəlinə tene yaq'abi.
* 3:6 3:6 çul lapi jeq'e boşe arśi - Me hərəkəten yas efi toobabsunane ak'est'a.