2
İonay afırı
İonan çəlin tapanexun iz Buxačux bakala Q'ončuğo k'alpi metəre afırıpi:
«Bez t'ar ğine Q'ončuğoz k'alpi zu,
Şot'inal za coğabe tadi.
T'e dünyəni bayinq'luğaxunez haraypi,
Hunal za inbaki.
Bə̌ğə̌loyluğxon badi Hun za,
Dənizi tumaz ak'i.
Xenene taşeri za,
Bito Vi ləpoox, Vi dalğooxe
Hari bez loxolxun c'ovaki.
Fikirezbi ki, bisti zu Vi piyexun, ama təə!
Ak'oz zu hələ Vi ı̌vel xrama, bul k'os'boz t'iya!
Xenen za q'uc'epi,
Zapi taneşeri za.
Dənizi ile bez bel ləc'üreśi.
Xene oq'az taśi, buruxmoğoy tumaz ak'i zu,
İşiğ bitala gane həmişəluğ but'eśi bez bač'anexun!
Ama Hun, ay bez Buxačux bakala Q'ončux,
Za çark'esendi, za t'e dünyənexunen zapi c'evk'i!
Bez elmux bez boşt'an c'eğat'an,
Q'ončuğoz eyex badi zu,
Bez afırıyal hari Va,
Vi ǐvel xrama p'anep'i.
Əfçi buxačuxxo bul k'os'balt'oğoy
Şaat'luği k'ə baksunaxun xavar butene!
Ama zu Vi s'iya alabala mə̌ğur mə̌gbsun
Vaynak' q'urbanxo eçoz!
Bez elasp'i niyətp'it'oğo bitova bex p'ap'esp'oz.
Çark'esun Vaxune eysa, ay Q'ončux
10 T'e vədə Q'ončuğon t'e kala çəlinə əmirebi, şot'inal İona izi ǰomoxun qaydi q'ariluğane boseri.