Xavareçal İonay girk
1
İonay Q'ončuğoxun t'ist'un
Amit't'ayi ğar İona * Q'ončuğon metər sa əyite p'ap'esp'i: «Hayza Ninevina taki! T'e kala şəhəre bakala amdarxo car k'alpi p'ap'esp'a ki, içoğoy biq'ala pis əşurxo Za p'ap'ene». İona isə Q'ončuğoxun t'ist'un çureśi hayzeri içu pi gala təə, Tarşişane yaq'a baft'i. Taśi Yafona çurpi gəmiğoxun Tarşişa tağalt'u bə̌ğə̌bi, iz yaq'e tənginal tadi t'e gəminə areśi ki, Q'ončuğoxun t'it'ale.
Ama Q'ončuğon dənizə ost'aar muşe yaq'abi. Dənizə t'etər sa tufane ěqeśi ki, male manst'ay gəminə bı̌yexun cöybane. Gəminə bakalt'oğo q'ı̌yene haq'i, hərt'in bureqi iz buxačuğo k'alpi içu çark'est'eynak' xoyinšbsa. Gəminə bakala yükəl c'evk'i bot'unseri dənizə ki, gəmi suuk'bakeq'an.
İona isə śiri gəmin boş bakala otağxoxun sunt'u bask'i ost'aar nep'axeśi. Gəmiçiğoy kalo şot'ay t'ǒğǒl hari pine: «K'ən bask'e? Hayza vi buxačuğo k'alp'a, bərkə şot'in yax gorox hari çark'esadi».
Gəmiçiğonal suna pit'un: «Ekinan çöp bosen, me bələ beş bel şi görə eysuna avabaken!» Çöpə bot'unseri, çöpəl hari İonay loxole çurpi.
T'e vədə gəmiçiğon şot'oxun xavart'un haq'i: «Şunu hun? Şi görəne me bələ beş bel hare? Vi əşlin s'i hik'ə? Mayinen eysa, mayalunu? Mani azuk'axunnu?» İonan şot'oğo coğabe tadi: «Zu əbranizu. Dənizxo, oç̌alxo yaratmişi göynul bakala Buxačuğo, Q'ončuğoz bul k'os'bsa zu». 10 Şot'oğoynak' izi Q'ončuğoxun t'ist'una exlətp'at'an isə gəmiçiğo q'ı̌yene haq'i. Şot'oğon içoğoy bula biq'i pit'un: «Hun mo he əşen biq'i?!»
11 Tufan taysun ost'aarebaksay, t'e vədə gəmiçiğon p'urum pit'un: «İsə yan va k'ə ben? Me tufana hetər şip'ben?» 12 İonan şot'oğo "za ext'anan dənizə bosanan, şip'bakale dəniz t'e vədə, me tufani za görə ěqesuna avazu" pine. 13 Ama gəmiçiğon içoğoy axırınci zora laxi avar zapsat'un burqi. Taśi q'ariluğa c'eyseynak't'un çalışaksay, ama muşen t'etəre funey ki, içoğoy çabalayinşbsun ams'inane taysay.
14 T'e vədə şot'oğon Q'ončuğo k'alpi pit'un: «Ay Q'ončux, me amdari elmoğo haq'suna görə Hunal beş elmoğo ma haq'a! Me taxsırsuzi p'iya śipsuni cazina yax zapesmada! Axıri me bakiyorox bito Vi çuresunene baki, ay Q'ončux 15 Hametər, şot'oğon İona ext'i dənizət'un boseri, dənizə ěqeśi tufanal bot'ebaki. 16  Q'ončuğoy kalaluğa ak'at'an q'ı̌yene haq'i gəmiçiğo. Şot'aynak' q'urbanxot'un eçeri, elas tadi niyətt'unbi.
17  Q'ončuğon isə t'etəre bi ki, İona kala sa çəlinene q'uc'p'i. Xib ği-xib şü şo t'e çəlin tapanene mandi.
* 1:1 1:1 2 Padç. 14:25 1:17 1:17 Mat'. 12:40