20
Iesusiva qaqi tivura
(Matiu 28:1-8; Maaki 16:1-8; Ruku 24:1-12)
So Saanteqa toqa entaqi qaso qataa hirera huvaro Mariaava Makataraniaava Iesusira oriqi quntama toraqi nrintero taqovaro orivano qeti titatova qaqinani vara sovaro vahiro.
Ori qaqinani vara sova vahuvaro mwi nraaseva uro ntante santero Iesusira nraaqiaratana Saimoni Pitaavavata, mwo vaiti Iesusiva mwirara mwoqama sero mwutusa ntu vaitivavata, varunani nri ntero mwitanasa tiva niro tiqaro, Mwisa oriqitaita Iesusira vara saavata tirenravu sia mwira varaqita vataara taqauro, tiro.
Mwitaa tuvata Pitaavavata, vaiti mwo mwivavata, Iesusira oriqi vatora mwiniara vita. Mwitanasa santeta vuvaro mwovano Pitaara nraatara sero mwiva nraante oriqi Iesusira quntama tonani nrintero. Mwiva nraane nrintero siama mwiqi viqetaraitiro, qaqinani variqaro kakataama viro vera taqovaro oriqi mpuruqaqai vahura.
Mpuruqaqai mwiqi vahuvaro taqero varuvaro naatiara Saimoni Pitaava nri ntero mwiva sia qaqinani variraitiro, mwiva qamwanrama oriqi vera ntero taqovaro mpuruqaqai vahuvaro mwo mpuruqavata, Iesusira qiata nraavuma tova mwivavata, qumina vahiro. Iesusira ququtama to mpuruqava, mwi mpuruqava sia mwo mpuruqavata kuaaqaa vahiraitiro, nariara mwosata vahura. Mwitaama vahuvaro vaiti mwo vaasa nruva, mwivavata mwiqi verantero mwi inraisara taqama sero mwiraqaatairo mwira vu nraato ntapihi vuvaro Iesusira osarara ntapihi sero so quqaa mwivave tiro. Tauraa mwitanasa variqata vukuqi Iesusiva qutu viro qaiqaa qaqi tivuanirara qara ntuvato quara sia ntapihi riora. Sia ntapihiraitita, variqi vita so mwi entara mwitanasa mwi quara ntapihi sora. 10 Mwi inraisara taqeta mwitanasa nrima ntanteta mwaatani vura.
Mariaava Makataraniaava Iesusira taqora
(Maaki 16:9-11)
11 Mwitanasa mwaatani vuvaro Mariaava Iesusira quntama tonani nri ntero qaqinani variqaro ntate variro. Mwiva ntate variqaro kakataama sero oriqi vera taqovata 12 naavuniaasa taaratana mwiqi varura. Mwitanasa eqarori tuavaaqa ututotana mwovano tauraa Iesusira mwavantavano vahura qiatani mwatasaa viro varuvaro mwovano mwira suqutarani mwatasaa viro varura.
13 Mwitanasa Mariaara sapara hita tiqata, Mwaa nraasevao, nara inraisarave e ntate variaro? tuvaro mwiva tiqaro, Mwosa ni nrora vaiti mwaaqitaita vara saavana ne mwisa uro mwira saanani sia taqaraitinama, mwirara ntate varuqo, tiro.
14 Mariaava mwitaa tiva sero mwiva tuqataa viro taqovaro Iesusiva mwira mwoqani tiviro varuvaro mwiva sia mwira viri ntapihi taqaraitiro, mwo vaitivanove tiqaro varuvaro 15 Iesusiva mwira sapara hiro tiqaro, Mwaa nraasevao, naraqamave e ntate variaro? E tararave huaa hi variaro? tiro. Iesusiva mwitaa tuvaro Mariaava nai riero tiqaro, Mwi vaitiva saqava mwaaqi ntaqaihi vari vaitivave, tiro. Tiva sero mwirara tiqaro, E mwira vitaqira uro serava varirera, mwiqi vatauqo tiraqe ne uro varaase, tiro.
16 Mwitaa tuvaro Iesusiva mwirara tiqaro, Mariaao, tiro. Tuvaro Mariaava tuqataa viro Iesusira ntapihi taqero Iesusirara nai Iutaa quaqitairo tiqaro, Raponaio, tiro. Mwaa quaraqitai tirera, Mwaara ti variara vaitio, tiro.
17 Mariaava mwitaa tuvaro Iesusiva tiqaro, So sia niqaa tu varaane. Ne sia nena qova hinani uto ntantena vuqo, tiro. Mwitaa tiva sero mwiva mwira tiva mwiro tiqaro, E ni qatavara uro tiva niane. Niara mwitaa mwitaama sera tiva niane. Ne virini ni qovavata ini qovavata hinanive, ni mwariqavanovata ini mwariqavanovata hinani uto ntantena virerave, tiso tiane, tiro.
18 Mwitaa tuvaro Mariaava Makataraniaava nrima ntantero uro Iesusira nraaqiaranravu tiva niro tiqaro, Ne tiri nrora vaiti mwira taqauqo. Mwiva niara mwitaa mwitaama sera ini tiva niane tiso, tiro.
Iesusiva nai nraaqiaranravu vuqaa qovarama vura
(Matiu 28:16-20; Maaki 16:14-18; Ruku 24:36-49)
19 Mwi Saanteraqaa enta huvata Iesusira nraaqiaranravuvano Iutaa nrora vaitinravu nraatu aatu hiqata nraavu mwoqi qetinravu vahura ruteta varura. Mwisa mwiqi varuvaro mate mwiqara Iesusiva mwisa vutaqaa qovarama viro tivi variro mwisa qua mwantero tiqaro, Ini mwutusa qihaasa hirata variate, tiro. 20 Mwitaa tiva sero mwiva nai sauqu niriqotaita rutora mwisa tiva niro nai nraanterasataa rutoravata tiva nura. Tiva nuvata mwira nraaqiaranravu mwira taqovaro mwisa suqe huvata mwisa mwirara qamwateqata varura.
21 Varuvaro Iesusiva qaiqaa mwisa qua mwantero tiqaro, Ini mwutusa qihaasa hirata variate. Ni qova ni titaintema sena ne inivata titarerave, tiro. 22 Mwitaa tiva sero mwiva mwisaqaa nai nraaiho vuata sero tiqaro, So Kotira Mwaraqura varaate. 23 Né vaiti mwovano Kotira qua nteqa saani quara qaqira saivera, mwi quava taiqama vuanarove. Né mwi quava qaqi vahiarive tivera, mwi quava qaqima vahianarove, tiro. Mwitaa tura.
Tomaasiva Iesusira taqora
24 Iesusiva nai nraaqiaranravu hunani nri ntero mwiqi varuvaro mwi entara mwira nraaqiara mwovano 12 nravuqitairo sia mwisavata varura. Mwira nrutu Tomaasira mwira mwo nrutu Kaapirave tura. 25 Iesusiva vuvaro Tomaasiva mwitairo nri ntovata Iesusira nraaqiara mwo husa Tomaasira tiva mwita tiqata, Te nrora vaiti Iesusira taqauro, tita.
Tuvaro Tomaasiva tiqaro, Qaqao, ne sia mwira sauquqi niri rutaara nrumwaara taqena, ne sia nena sauqu mwiqi veta sena, mwira nraanterani rutaaraqivata sia nena sauqu veta saraitina, sia ini quara quqaave tianirave, tiro.
26 Tomaasiva mwitaa tiva sero varuvaro kuaa uiki nritarovata Iesusira nraaqiaranravuvano varuvaro Tomaasivavata mwisa sapata variqata esaa qeti ruteta mwiqi varuvaro Iesusiva qaiqaa qovarama viro mwisa vutaqaa tiviro variro mwisa qua mwantero tiqaro, Ini mwutusa qihaasa hirata variate, tiro. 27 Tiva sero mwiva Tomaasirara tiqaro, So ena sauqu tutu sera ni sauquqi veta seqara taqaane. Ena sauqu tutu sera ni nraanterani rutaaraqi vera seqara taqaane. E niara taara nraato tinara qaqira saane. E niara kepusaqama sera riemwaqira vuane, tiro.
28 Mwitaa tuvaro Tomaasiva mwira tiva mwiro tiqaro, E ni nroravanove. E Kotiva ni mwariqavano variaro, tiro. 29 Mwitaa tuvaro Iesusiva mwira tiva mwiro tiqaro, Tomaasio, e ni taqera mwiraqaatairama e niara quqaave tiaro. So tasave sia ni taqaraitita, niara quqaa mwivave tisa, mwisa qamwateqata variate, tiro. Iesusiva mwitaa tura.
Mwaa vukura osarara tura
30 Iesusiva nai nraaqiaranravu vuqaa variqaro nai osara tiva nireraro nrora saiqa, mwo saiqa mwo saiqa vare varura. So ne Ioniva mwi saiqara hiniqai mwaa vukuraqi qara ntuva tena. 31 Né Iesusirara quqaa mwiva tiri saahaqa hiariva variqaro quqaama mwiva mwariqa Kotira mwaaquvano variso tiva seta mwirara kepusaqama seta riemwaqita vita esaa enta esaa enta qaqi variqi vuate tina, ne Ioniva mwaa quara qara ntuva taura.