19
Mwisa mwitaa tuvaro qaiqaa Pairaativa tiqaro, Iesusira viteta uro saantaqo mwira ntuteqaate, tuvata mwira saantaqo ntuteqaateqamase vatora. Mwitaamase vateta Pairaatira ntaqu vaitisa uro kauvera vara seta qiata vaiti tave voti hura ququrama seta mwira qiataqaa qu mwateta nraare mpuruqa vara utu mwateta, mwisa mwiva varunani uro nteta mwisa vireraqamase Iesusirara tiqata, Iutaa vuniaa vaiti mwaavao, variqarave? tiva seta sauquqo mwira viri ntuteqa sora.
Mwisa mwira mwitaama sovaro Pairaativa qaiqaa veva ntero Iutaa uairama vita varusara tiqaro, So taqaate. Ne taqauqaro sia mwiva uaqa hi saiqara utisana ne mwiraqaa qua vataariva siama vahirove. Névata mwira taqe ntapihi saate tina, ne mwira vara veva sarerave, tiro. Mwitaa tuvaro Iesusiva qiataqaa kauvera qu mwateta nraare mpuruqa utu mwatora rirante veva ntovaro Pairaativa tiqaro, So taqaate, mwaa mwi vaitivave, tiro.
Mwitaa tuvata Kotira nraavuqi Kotira saiqa vara mwate varu vaitisa mwisa nrora vaitinravuvata, porisinravuvata, Iesusira taqeta mwisa aasara nteta tiqata, Satariqaa mwira hiritaate. Satariqaa mwira hiritaate, tita.
Mwitaa tuvaro Pairaativa tiqaro, Néta mwira vitaqita uro satariqaa hiritaate. Ne taqauqaro sia mwiva uaqa hi saiqara utisana ne mwiraqaa qua vataariva siama vahirove, tiro.
Tuvata mwisa tiqata, Qaqao, mwiva te qao tiva tauna quara mwo nteqa sairave. Mwira saara mwiva qutu vuarivama variso. Mwiva tiqaro, Ne Kotira mwaaquvanove tirave, tita. Mwitaa tuvaro Pairaativa mwi quara riero mwoqavata aatu hiro mwiva uto ntantero nai nraavuqi vera ntero Iesusira sapara hiro tiqaro, E tainiaavave? tiro. Tuvaro Iesusiva sia qua tiraitiro, tirema varura. 10 Tirema varuvaro Pairaativa tiqaro, E nive sia qua tiva mirera utuaro? E riaane. Ne nroravano ne soma i avantu sena, ne soma tiarita i satariqaa hiritevarave, tiro.
11 Mwitaa tuvaro Iesusiva Pairaatira tiva mwiro tiqaro, Kotiva naavuni variva sia i kepusa mwitirio, siama so e ni nraatara saaratirio. Vaiti mwovano ni vitaqiro nrima i mwi vaitira saiqavano i uaqa hi saiqaravata nraatara saiso. Mwira saara mwi vaitiraqaa nrora quama vahianarove, tiro.
12 Iesusiva mwitaa tuvaro Pairaativa mwiraqaatairo Iesusira avantu sarera uti varuvata Iutaa vaitinravu uairama vita varusa aasara nteta tiqata, E mwira avantu sairaro qaqi virera, e siama qiata vaiti Sisaara toti varinarave. Mwovano nariara tiqaro ne qiata vaitima varuqo tiariva, mwiva Sisaara nravutaama varianarove, tita.
13 Tuvaro Pairaativa mwi quara riero uro Iesusira vitaqiro veva ntero ko riaa vaitisa taintaqaa uro mwatasaa viro. Mwi taintava vahu mwatara nrutu nteqata, Ori Ntavatairave, tura. Iutaa mwatanaasa quaqitai mwirara Kapatave, tura. 14 Vesahu nato sarara nro entava mwira qararaara vahuvaro huari vu nriro virini qiataqaa vahuvaro Pairaativa uro mwi taintaraqaa mwatasaa viro Iutaa uairama vita varusa tiva niro tiqaro, So né néta qiata vaiti mwaa taqaate, tiro.
15 Tuvata mwisa aasara nteta tiqata, Mwira ru saane. Mwira ru saane. Mwira satariqaa hiritaivaro qutu vuarive, tita.
Mwitaa tuvaro Pairaativa mwisa sapara hiro tiqaro, Ne tiarita ini qiata vaiti satariqaa niriqo ru terara ini mwutusa vahirove iso? Mwitaa tuvata Kotira saiqa vara mwate varu vaitisa mwisa nrora vaitinravu tiqata, (Mwiva sia tiri qiata vaitive.) I nroravano Sisaava mwivaqai tiri qiata vaitive, tita.
16 Mwitaa tuvaro Pairaativa Iesusira satariqaa hiritaate tiro, mwisa sauquqi sora.
Iesusira niriqotaita satariqaa rutora
(Matiu 27:32-44; Maaki 15:21-32; Ruku 23:26-43)
Pairaativa Iesusira mwisa nuvata mwisa mwira viteta vuvaro 17 Iesusiva nai hirite satarira vara qu varero vuvata mwisa Iesusira vita vareta mwaa quaraqitai Qiata Mwusaari satave tunani vita. Iutaa mwatanaasa quaqitai Korokotaave tunani uro ntora. 18 Uro nteta Iesusira suqu sauqu satariqaa niriqotaita ruseta vara mwaavi mwataqi ratora. Mwira rateta vaiti mwotanavata satariqaa ru seta hini hini ratovaro Iesusiva mwitanasa vutaqaa varura.
19 Iesusira satariqaa hiritovaro Pairaativa qua qara ntuva tora uro Iesusira qiatani satariqaa rutora. Mwataama sero qara ntuva tero:
IESUSIVA NASARETINIAAVA IUTAA VUNYAA VAITIVE, tura.
20 Iesusira satariqaa hiritova Ierusaremi tataaqani vahuvatara tita, mwi mwatanaasa airivano nrima Iesusira taqeta mwi quara saara ntuva seta taqora. Mwi quara taara mwo quaqitairo qara ntuva tora. Iutaa quaqitaivata, Romeni quaqitaivata, Kiriki quaqitaivata, qara ntuva tora.
21 Kotira nraavuqaa ntaqaihu vaitisa mwi quara taqeta Pairaatirara qaqao tita, E sia mwirara Iutaa qiata vaitive tiva sera qara ntuataarave. E mwataama sera qara ntuataarave. Mwi vaitiva nai tiqaro ne Iutaa qiata vaitive tirave. Mwitaa tiva sera qara ntuane, tita.
22 Tuvaro Pairaativa qaqao tiro, Ne qara ntuva tauva so mwitaama vahiarive, tura.
Iesusira tuavaaqa ntuaqama seta varora
23 Ntaqu vaitinravusa Iesusira satariqaa hiriteta mwiraqaataita mwira tuavaaqa vara seta erahiamuaantema ntuaqama seta ntaqu vaitisa niari erahiamuaantema variqara tita, mwovano mwoqaatairo varovaro mwovano mwoqaatairo varero mwitama seta vareta mwira siotivata vara seta taqovaro mwuahaanta virisairo miani tuvitarova vahuvata ntaqu vaitinravusa tiqata, Sia mwaa nrahituare. 24 Nrivaqe mwirara kaati voti hira santu ruararo tiriqitairo mwovano mwira varaarive, tita. Mwitaa turara tiro, mwo quavano haaru qumina vasa qara ntuva tova quqaa mwivau vahura. Mwataama tiro:
Ni tuavaaqa ntuaqama seta varevarave.
Ni sioti mwuahaanta vararerata kaati ruantema setama varevarave, tiro. Mwitaa tura. (Sng 22:18)
Ntaqu vaitinravusa mwitaama seta Iesusira tuavaaqa ntuaqama seta varora.
Iesusiva nai nrorara tura
25 Iesusira satariqaa hiritovata nraasenravuvano nrima mwi satarira tataaqa tivita varura. Iesusira nrovavata, mwira nrora nruravanovata, Kiropaasira nraata Mariaavavata, Mariaava Makataraniaavavata, mwinravusa Iesusira hirito satarira tataaqa tivita varuvaro 26 Iesusiva taqovata mwira nrovavata mwira vataqiro nruo vaitiva mwo Iesusiva mwirara mwutusa ntu vaitivavata varura. Mwitanasa varuvaro Iesusiva nai nrorara tiqaro, 27 Mwaa nraasevao, e mwi vaitirara ni maaquve tiane, tiro. Tiva sero nai vataqiro nruo vaitira Iesusiva mwirara mwoqama sero mwutusa ntu vaitirara tiqaro, Mwaa nraaserara ni ntorave tiane, tiro. Mwitaa tuvaro mwi entaraqaatairo mwira vataqiro nruo vaitiva Iesusira nrora vitaqiro nai nraavuqi sero suqema sero mwiraqaa ntaqaihiqiro vura.
Iesusiva qutu vura
(Matiu 27:45-56; Maaki 15:33-41; Ruku 23:44-49)
28 Iesusiva mwi quara tiva sero mwiva ntapihi sovaro so mwira saiqavano taiqa vura. Mwiraqaatairo mwo qua haaru qumina vasa vukuqi qara ntuva tova quqaa mwivau vahiarive tiro, mwiva tiqaro, Ni nramari nraataa iso, tiro.
29 Mwitaa tuvaro uaini ukavura tanaaqi vahuvaro mpuruqa viti vara sero nramariqi ntava sero saavu vitiqaa rupa sero viri Iesusira nroqi ntava tovaro 30 Iesusiva ukavu nramarira mwira nrero mwiraqaatairo mwiva tiqaro, So taiqama viso, tiva sero nru kinta sero nai mwaraqura titovaro vuvaro mwiva qutu viro.
Vaataaraqotairo Iesusira nraantera sata ra varora
31 Mwiva qutu vuvaro mwira qararaara mwaara enta vesahu nato sarara nro entava nrora enta vahianirara tita, Iutaavano tiqata, Hura vaitinravu qutu vuasa mwisa mwavanta satariqaa vahiasorave tiva seta, uro Pairaatirara tiqata, E tirata mwinravusa suqu ntuvuraa saivata mwinravusa qamwanrama qutu vivata varaqita uro quntaate, tita.
32 Tuvaro Pairaativa eo tuvata mwira ntaqu vaitinravusa nrima Iesusira tataaqa hirito vaitira suqu ntuvuraa seta uro vaiti mwo hini hiritora suqu ntuvuraa seta 33 uro Iesusira suquvata ntuvuraa saare tita, taqovaro mwiva vaasa qutu vuvata mwisa qaqira seta sia mwira suqu ntuvuraaqura. 34 Ntaqu vaitiva mwovano uro vaataaraqotairo Iesusira nraantera sata ra varero. Ra sovaro qamwanrama sero nraarevata qaqi nramarivata tuvura.
35 So ne mwaa quara qara ntuva tauva mwi entara variqana ne mwi inraisara mwi inraisara taqaavarave. Quqaaqama sena ne mwi inraisara mwi inraisara taqaavarave. Né mwi quarara quqaave tiate tina, ne mwi inraisara quqaaqama sena taqaurara inivata tiva nuqo. 36 Ntaqu vaitiva mwitaa hurara tiro, haaru qaqi vasa qara ntuva to quava quqaa mwivau vahura. Qara ntuva tova mwataama tiro:
Mwisa sia mwira mwusaari mwo ntuvuraa sevarave, tura. (Sng 34:20)
37 Qaiqaa mwo quavata haaru qara ntuva tova tiqaro:
Mwisa niari vaataaraqotaita rute vaitira taqevarave, tura. (Sek 12:10)
Iesusira quntama tora
(Matiu 27:57-61; Maaki 15:42-47; Ruku 23:50-56)
38 Mwitaa huvaro vaiti mwovano mwira nrutu Sosepiva mwiva Arimatianiaava mwiva tauraaqama Iutaa vaitinravu nraatu aatu hiqaro quqeta seqaro Iesusira vataqiro nruo vaitiva, mwiva nrintero Pairaatirara tiqaro, Iesusira mwavanta miraqena varaqina quntaase, tiro. Tuvaro Pairaativa tiqaro, So uro vara sera quntaane, tuvaro Sosepiva uro Iesusira mwavanta itu sero varora. 39 Varovaro Nikotimaasiva, mwiva haaru entaqi Iesusira uro taqova, mwivavata suqe ueri suqe hu satariva mwunta vura kuaaqi tuqataase vatoravata varero. Mwira muaaravano vahireraro 30 kiro vahura varero Sosepisantiriro viro. 40 Mwitanasa Iesusira mwavanta vareta eqarori mpuruqa vara seta suqe mwunta vura vatama seta mwira mwavanta qapuqama sora. Iutaa mwatanaasa vaiti qunto osarava mwitaama vahurara tita, mwitanasa mwitaa hura.
41 Iesusira hiritonani saqava tutova vahuvaro mwiqi qaraaha ori vauru tora vaiti qunte varuva mwo vahura. Mwira qaraaha vahuvaro tauraa sia vaiti mwo mwiqi quntora. 42 So mwira qararaara Iutaa mwatanaasa mwaara enta vahianarove tiva seta, mwi oriva qaumato vahuvata mwiqi mwitanasa Iesusira uro quntama tora.