eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Jir Shidun

Jibu NT

Language: [jib]JibuJibu
Title:Jir ShidunJibu NT
Abbreviation:JibuNTID: JIBWBT or jib
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLjib_html.zip
ePub 3jib.epub
Amazon Kindle EPUBjib.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulejib2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesjib_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLjib_word.zip

Jibu: Jir Shidun (New Testament)


Bu-à ná sa jag bàna, aning kyab jír áshinn barà Shìdun ri na kùrwá, aning sa bu-à ǹsàn àràg barà Shìdun ri sa níng. I wà kwá ya swàb kà ning bu-à ning ri zìm.

—Matthew 6:33Shìdun ri zìm mpìrká á jànn-à ni wàni, í bu-à sa ku swam bi sig wùnwá ńzyun, jirà mpìrká zyun-à ma bir hing pìkyinn á byar wàníng ni, bá wu fig ki bàna, bá dìg yonki zyun-à má vinn fig ávinn bàna.

—John 3:16Yi ká yi ri zìm Shìdun níng, yi yì hing rag bu-à ma dìg yi bidìm pár, Shìdun sìnn kàng bu-à hi jirà ayi dìg bu ǹsàn áni, yi ká ku bar sig yi ayi shi mpìrká buwá.

—Romans 8:28


Jir Shidun

Jibu: Jir Shidun (New Testament)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Jibu)
Contributor: The Nigeria Bible Translation Trust

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18