15
Iesusiva uaini saantaqa ntuva sero tiva nura
Iesusiva mwo quaqaa ntuva sero nai nraaqiaranravu tiva niro tiqaro, Ne uaini apa suqeva varuqaro ni qova uainiqaa ntaqaihi varivama varisata né uaini mware saarama variavo. Ni qova taqaisaro saara mwovano sia tava riaisaro mwiva mwira teqa qaqira sero uro taqaisaro mwo saaravano suqema sero tava riemwa taisaro mwiva suqema vahiqaro mwoqavata riaarive tiro, mwira rapatu sero vatairave. Ne tu quava ini vaasa rapatu sero vataisatara tita, né soma variavo.
Né niqi varivaqe ne iniqi variase. Saara mwovano nariaraqama vahiariva siama so tava riaanarove. Saara mwiva apaqaa ntaaqau vahiariva so tava riaanarove. Mwira votima seta né sia nivatama seta ntaaqauvi varivera, né siama so tava rievarave.
Ne uaini apa varuqata né sauqu saarama variavo. Ni vatama sero variraqe ne mwira vatama sena variariva, mwivama tava airi riaanarove. Né sia nivata ntaaqauvi variraitita né nétaraa varivera, né siama so mwo saiqavata varevarave. Sauqu saara qaqira sairaro aaharama vuarintema sero sia nivata ntaaqauvi variani vaitira ni qova qaqira saanarove. Qaqira saani saarara mwira naatiara ntupi sero varaqiro tiaqi tuto sairaro itamwa taiqa saanarove.
Né ni vatama seta ntaaqau vita varivaro ni quavano iniqi vahirera, né Kotirara néta mwutusa vahiani inraisarara sapara hivaro ini nianarove. Né ni qua riemwaqi viqata uaini saanta votima seta airi tava riaivaro ni qora nrutuvano nroraqaa hiarive. Né mwitaamaqi viqata né quqaaqama seta ni nraaqiara varivarave.
Ni qora mwutusavano niara vahintema sero ni mwutusavanovata iniara vaiso. Ni mwutusavano iniara vahira mwiqi variate. 10 Ne ni qora qua riemwaqina vi varuqaro mwira mwutusavano niara vahirave. Mwitaa huntema seta névata ni qua riemwaqita vivera, né ni mwutusavano iniara vahiraqi varivarave. 11 Ni mwutusaqi suqe hintema sero ini mwutusaqivata suqe hirata nroraqamase qamwateqata variate tina, ne mwaa quara ini tiva nuqo.
12 Ne mwo qua tianira né mwi quara riemwaqita vuate. Ni mwutusavano iniara vahintema seta névata nariara nariara mwutusa vahirata variate. 13 Vaitivano nai nravunaasara mwutusa vaisaro mwisara rieqaro qutu virave. Mwitaama sero nai hena sara mwutusa vahiariva mwosara mwutusa vahi osarara esaa nraatara sero nritarero vahianarove. 14 Né ni qua riemwaqita vivera, né ni nramwunaasama varivarave. 15 Saiqa vaitivano sia nai nrora vaitivano mwitaa mwitaa hiani osarara ntapihirara tina, ne siama iniara ni saiqa vaitive tivaqina vuanirave. Ne iniara ni nramwunaasave tivaqina virerave. Ne ni qora qua riaura esaa ini tiva nunrara tina, ne mwitaa tirerave.
16 Sia né ni nraaraarave. Ne ini nraaraurave. Ne ini nraaramase vita sena iniara uro satarivano tava riaintema seta suqe tava muahaama vahiani tavara riemwataate turave. Né mwitaa hivera, né ni nrutuarave, ni saiqarave rieqata nara inraisarave ni qora sapara hivaro mwiva ini nianarove. 17 Ne mwaa quara iniara mwitaa hiatema tuqo. Né nariara nariara mwutusa vahirata variqita vuate.
Mwatani variasa ini nravutaaqa hivarave tura
18 Mwatani variasa ini nravutaaqa hivera, né ntapihiate, mwisa ni nraante nravutaaqama taasara titama, inivata nravutaaqa hivarave. 19 Né mwata mwainiaasa varivatavauma mwisa iniara tiri nravunaasave tiqata iniara mwutusa vahirata varivarave. Ne mwatani variasaqitaina ini nraarama sauqata né sia mwisaniqama variavo. Né sia misaniqama variarara titama, mwisa ini nravutaaqa hi variavo.
20 Ne vaasa tiva nunrara riaate. Sia saiqa vaitivano nai nrora vaiti nraatara sairave. Mwatani variasa ni uaqama matesara tita, mwisa inivata uaqama natevarave. Mwisa ni qua riesavauma ini quavata rievarave. 21 Né ni nraaqiara variavatara tita, mwisa mwira saara inivata qoraqama natevarave. Ni titaira sia ntapihiasara tita, mwisa mwitaa hivarave. 22 Ne sia uto mwisa tiva nutirio, mwisa qora saiqa utuarara siama qua vahitirio. Ne uto mwisa tiva nunrara tiro, mwiraqaatairo mwisa qaqao sia mwira riaunarave ti quava siama vahianarove.
23 Vaitivano ni nravutaaqa hiqaro ni qoravata nravutaaqa hianarove. 24 Mwo saiqa mwo saiqa sia mwisa so varaa saiqara ne mwi saiqara mwisa vuqaa variqana vare varuvave. Sia ne mwitaa hutirio, siama mwisaqaa qua vahitirio. Mwisa ni saiqa taqeta ni qaqira seta nivata ni qoravata nravutaaqa hiavo. 25 Mwisa mwitaama variavaro qua mwo haaru qumina vasa qara ntuva tova mate ntapihi sero mwivauma viso. Mwi quava mwitaama tiro:
Sia mwo quavata vahirata quminaqama seta mwisa ni nravutaaqa hivarave, turave. (Sng 35:19)
26 So ini saahaqa hiariva mwovano tuvuanarove. Mwiva Kotira Mwaraquravano quqaa quaqai ti variva, mwiva Kotiva hinatairo tuvuanarove. Ne mwira nena qoraqaataina titaariro mwiva uto variqaro niara ntapihi sero ini tiva nianarove. 27 Névata vuni nivatama seta variqi vuasara tita, né soma ni saiqa osarara mwo mwatanaa mwo mwatanaasa tiva niivarave.