16
God inimajpungkuny ja Jesus akutju
(Matthew 28:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
Malany ta nungmatpa ngurrij nungpakapa ta angpatpung ta wungurlyak ta warntatarr angkuwarnangajpuning Sabbath. Malany ta inyuryiliny parak nungpakapa ta wungurlyak ta warntatarr ta algaj angkuwularrung. Kayirrk la Mary Magdalene, Salome la Mary jita inyalkpany nuyu James angkumanyka yirri ta kangputjirran pa iwarlatpan Jesus ingijalk, wakapa iwayurka nungmalal kirrk. Malany ta Sunday ngulamngulam jita muwarn inymajpungkinyka wenatapa awuran tuka yurk tuka Joseph innyutpan ja Jesus ingijalk yung. Malany tuka awarrangung parak wakapa la aminy pu la wemin, “Nganti angpanimilkpunge ta waryat pa mannyanatpalan ta yurk ngarrurru? Murnin tuka karrkpin mira marrik kiki atpi.”
Malany wenatapa pata warramumpik amalkpany wakapa malany ta awukeny yurrng la wularrut nganti yirrik animilkpungeny ta waryat.
Kayirrk la awurlgeny parak wukej tuka yurk la iwayawng ja marryun iwaning wakapa tuka wurulwurul akut, malany iyarning ja iwarlkparrantung mira ja manpurrwa. Malany awurlkpalangkeny. Kayirrk la iminy pu, “Yunyi kutpurtpin. Nuwurri kurruken nuyu Jesus ingijalk ja arrarrkpi ja nuwuran Nazareth ja iwuwung iwuwalkariny tuka warlk. God inimajpungkuny akutju-malany yanat kani arlarrarr. Malany kanipa iwutpan ta ingijak, la kayirrkapa arlarrarr ta kani.” La iminy pu, “Kutpurnangannya warak pu pata awarrangung rtil wiyu nuyu la kutpanamin pu awamurnangani warak kapa Galilee ngaw ta kunak. La muj kurrungpawurrun ta Peter kutpanamin nuyu. La kutpanamin pu ta Jesus iwanuraka warak wakapa ta kunak, malany ta kutpamurnangani wakapa kurriwayan yanat. La kurrungpawurrunka, tuka yanat iminang nuwurru ta nungpakapa.”
Malany pata warramumpik marrik kunuka muj angkuwurruni. Murnin amurtpinang la awulililmikpinang. Kayirrk la amalkpanyka tuka yurk la awungurriny kili. Malany wenatapa pata warramumpik amurtpiny mira la marrik muj nganti iwulakajpuni la awungurriny kili warak.
Jesus imalkpany ngaw Mary Magdalene
(Matthew 28:9-10; John 20:11-18)
Malany Jesus imajpungkiny akutju ta Sunday ngulamngulam. La yanat yurakan la yujiny ngaw Mary Magdalene ta ingayawng. (Malany ta wiyinirrk mira Jesus innyakan ngaw yaliwi ja ingatpang wurrkamaj yurnu la ngarrkarrk nakapa innyakakan kirrk ngaw.) 10 Kayirrk la Mary inyuran tuka Jesus jawirna nuyu pata awarrangung rtil wiyu nuyu. Malany tuka inymalkpany wakapa, awunngayawng marrik amina marrmarr mira la awararrkenang. 11 Kayirrk la Mary inyminy pu, “Jesus napaka yarnangkat! Kayirrk ngeyawng!”
La wenat marrik muj angkumanyi ngaw ngaralk.
Jesus imalkpany pu ngarrkarrk arrarrkpi
(Luke 24:13-35)
12 Malany ta warrwak la pata ngarrkarrk akutju pata Jesus awarrangung rtil wiyu nuyu awarrangung parak malany awulinganka Jerusalem la awarrangung parak tuka nungmatpa kunak. Malany wakapa Jesus imalkpany pu la yujiny pu iwayawng. Malany yanat imelngkawung wu, malany ta wiyinirrk ta iwayawng marrik iwayanti iwunmanyi la ja nukapa yanat. 13 Malany ta warrwakapa la iwayawng mira, wakapa akutju la amurnanganiny parak kapa Jerusalem la aminy pu pata Jesus akutju awarrangung rtil wiyu nuyu ta iwayawng.
Malany wenatapa pata wera marrik angkumanyi wu ngaralk.
Jesus awunilangakan pata awarrangung rtil wiyu nuyu tuka iwanini monmon pu pata arrarrkpi
(Matthew 28:16-20; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Acts 1:6-8)
14 Malany ta warrwakapa, la puka pata 11 pata Jesus awarrangung rtil wiyu nuyu apulangung walij kayirrk la Jesus imalkpany pu wakapa la yujiny pu. La yanat awuniluntuny iminy pu, “Kunuka nuyu nuwurri marrik kurralyunyi wu pata ngapi nganpayawng? Malany tuka aminy nuwurru nungpakapa aralpa la nuwurri marrik kurrungmanyi wu ngaralk.”
15 Warrwak la iminy pu pata awarrangung rtil wiyu nuyu, “Nuwurri kutpana wugarra yirrk kunak la kurriweni monmon pu amparrkamparrk ta nungmalal wurluj ta ngapi ngartu. 16 Malany yara pata arrarrkpi awamartukpun nuwurru ta kutpanamin pu - malany nuwurri kurrungpangurtpulukpun pu wupaj malany God awunpannyatpi jir. La God marrik awunnyatping jir arrarrkpi pata marrik amartukpu nuyu ta ngaralk - la iwanamin pu wenat ta apalulkanyi tuka nungmurrunti aminang. 17 La arrarrkpi pata kamartukpun ngartu ngapi nakapa awanamin ta nungmalalut murnin nungpakapa awanuki wu pata arrarrkpi ta wenatapa pata God nuyu arrarrkpi. Malany ta awayama ta ngapi ngartu ta wutkut tuka awanamin tuka iwayurrngpukpun ja yaliwiyut iwamalkpaga iwana ja kiwani tuka arrarrkpi wingijalk la muj awanginka tora ta ngaralk tuka marrik wularrut awunginkanyi. 18 La kapin ta iwumang ja nulirri ja arukin, naka marrik muj awunirrkay, la kapin ta angpulang ta nungpurnnyak aliwi, naka marrik muj awuniwu wiwularr, la muj tuka awuntanatpi pata kamaju pata arrarrkpi, la God awunpaningulakan nungmalal kirrk pata kamaju pata arrarrkpi.”
Jesus yuran yurrng tuka God nuyu ta kunak
(Luke 24:50-53; Acts 1:9-11)
19 Malany ta warrwak tuka Jesus aniwularrung tuka inininy monmon kirrk pu pata awarrangung rtil wiyu nuyu, la God inimany parak yurrng kapa tuka yanat nuyu ta kunak. La Jesus iwaningan tuka wurulwurul akut nuyu God, ta kunak tuka ja ingurlyak mira ja arrarrkpi iwawani.
20 Malany ta warrwakapa la pata awarrangung rtil wiyu nuyu awuran wugarra yirrk kunak la iwinnyang monmon pu wigarra yirrk ta nungmalal ta wurluj ta Jesus nuyu. La God awuyamangung rtil. La yanat awunnyung wukut ta aminang ta wungurlyakut nuyu la wigarra yirrk angkuwurruning ta wenatapa God awarrangung rtil, la ta wurluj angpunmangung nungpakapa aralpa ta Jesus nuyu.
Mark animirrawung kirrk warrwak la angkumirrawung ta wurlutpuj akutju
Malany wenatapa pata warramumpik awuran tuka Peter la pata jawirna nuyu la aminy pu tuka kiki angminy parak.
Malany ta warrwakapa la Jesus imalkpany pu la awunilangakan pata awarrangung rtil wiyu nuyu wugarra yirrk kunak-kapa kinymalkpa muwarn la kinyuryi muwarn iwinnyang monmon pu ta nungmalal ta wurluj nuyu Jesus, pa awunpannyatpi jir marrik muj amajung pa awawani rtirr warak akut la akut. Tukapa ta wurluj ta wungurlyak mira la angpanaw akut la akut.
Malany parangapa. Aralpa.
16:7 Matthew 26:32; Mark 14:28 16:15 Acts 1:8 16:19 Acts 1:9-11