11
Jesus yarrangung parak kapa Jerusalem
(Matthew 21:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
Malany Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu angkat awarrangung parak la amalkpangung parak ta Jerusalem. Kayirrk la awuranka tuka ngarrkarrk ta kunak wungurlaj Bethany la Bethphage, tuka murrgu kamalangali mata Olive mata warlk.
Malany wakapa Jesus iminy pu ngarrkarrk pata awarrangung rtil wiyu nuyu, “Kutpana tuka wanyji kunak.” Kayirrk la iminy pu, “Malany ta kutpamalkpa wakapa kurriwayan ja miyul iwuwutiny alguru tuka warlk. Marrik nganti muj innyarlkpanyi akutju nakapa ja wurrwurr ja miyul. Malany ngapi kurrunmiyarma kutanartpirra nuyu mata alguru la kurriwanamaga ngartu ngapi. Malany nganti ja kurrunpanilakajpun nuwurri, ‘Kunuka nuyu kurrima warak ja miyul’, la kutpanamin nuyu, ‘Ja ngarri kiwken ngarru kinimiyarma, la yunyi kuwurrun, malany iwanimurnanganiga nuwu warrwak.’ ”
Malany pata ngarrkarrk arrarrkpi awuranapa tuka kunak. Malany warrwakapa la iwayawng ja miyul, parangapa la mampartpirrantung nuyu mata alguru tuka wanyji kurrampalk ilangaling. Malany yara pata arrarrkpi awulangaling wakapa aminy pu, “Malany nuwurri kiki kutpin? Nuwurri kunuka nuyu kutpartpirra nuyu mata alguru nuka ja wurrwurr ja miyul?”
Kayirrk la pata Jesus awarrangung rtil wiyu nuyu aminy pu, “Jesus ngaralk nuyu iminy ngarru.” Malany pukapa pata arrarrkpi awunparutpanapa iwumany parak.
Kayirrk la iwumany parak ja miyul nuyu Jesus. Malany wakapa iwuwalkariny nuyu manpurrwa ja miyul, kayirrk la Jesus yuranap tuka manpurrwa ja tuka miyul iwutpan nuyu parangapa la innyarkpangung parak kapa Jerusalem. Malany wigarra yirrk pata arrarrkpi iwutpangung ja manpurrwa wu tuka alan angpungulangung alan nuyu ja miyul la yara pata arrarrkpi awuran tuka karrape la mampulalkungung mawiya awk la mamputpangung tuka alan akutju pa wakapa yarrangung juju warak ja miyul tuka merrk mamputpangung awk. Malany yara pata arrarrkpi awurakangung nuyu ja Jesus la yara pata warrwak iwululkungung. Parangapa la awulajantung la aminang,
“Hosanna! God nuyi ta nukurlyak la nuyi kungurlyakpany nuka ja arrarrkpi ingurlyakpiny akutju.
Malany nuwulyanatju ngarrunpanatpi jir. Hosanna!
God nuyi kuwung ta wutkut nuka ja arrarrkpi la ta kayirrkapa ngarri kerraga ngarru.
10 Nuyi God kurruntakajpun kuwangurlyakpa nuka ja arrarrkpi iwanuken ngarru amparrkamparr kapin ja yanat kimin wawupawu ja yukenang pu David.
God ta kanpani tuka yurrng nuyi ta nukurlyak la muj nuyi kungurlyakpany nuka ja arrarrkpi akutju.
Malany nuwulyanatju ngarrunpanatpi jir!”
11 Malany Jesus imalkpany tuka Jerusalem wakapa yarran parak yurlgeny tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk. Kayirrk la yukekenang annyayantung ta kiki aminang. La jita muwarn wularrut inyuryiling parak kayirrk la ja Jesus la pata 12 pata awarrangung rtil wiyu nuyu amalkpany yalayala amurnangannyang parak kapa Bethany.
Jesus inginkan arnangkat la manilakajpung mata warlk
(Matthew 21:18-19)
12-13 Kayirrk la ta nungmatpa ngurrij Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu amajpungkinyka kapa Bethany amurnangannyang parak kapa Jerusalem. Malany Jesus mannyayawng mata warlk malany wakapa wanyji malangaling. Mukapa mata warlk kamangatpi mangijalk kapin yirrkari. Malany Jesus imajung wirrngak kayirrk la yarran parak yukeny arlarrarr la mawiya marntiking muj arlarrarr ja ingijalk. (Murnin ja ingijalk marrik iningulanyi, malanypi warrwak la ingijalk iwaningula.) 14 Kayirrk la pata Jesus awarrangung rtil wiyu nuyu awalyungan nuyu ta kiki iminy ngaw mata warlk, “Marrik muj nganti inilang ja ingijalk mata nuyi nuwu mata warlk”.
Jesus awunimalkpany yala pata aminang ta nungmurrunti tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk
(Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
15 Kayirrk la Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu amalkpany Jerusalem. Malany awurlgeny parak tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk. Malany wakapa ta wukej tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk pata arrarrkpi awulakpolorrkang karlurri awk la angpatpang mulil. La wera pata arrarrkpi awukunyjilinang pata Roman wu ja rrupiya la pata Jew wu ja rrupiya pa awunpuning parak pata awukenang pu tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk ja Jew wu ja rrupiya. Malany tukapa aminang tuka God nuyu ta karrpin mira akurlyak kurrampalk. Malany marrik muj angpatpa wanji nungpaka nungmurrunti ta aminang. La yara pata arrarrkpi pata awulakpolorrkang nakapa awuling wumpulaj. Malany Jesus wakapa awunimalkpany kirrk pata arrarrkpi wakapa pata awulangaling awk tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk - pata awulakpolorrkang la pata awukunyjilinang. Malany yanat mannyakan parak mata palapala tuka rrupiya awk yung, la muj mannyakan parak warlk mata awarnting pata arrarrkpi la awulakpolorrkang karlurri awk. 16 Malany yanat awunilatpaniny marrik muj nganti inimalkpanyi la innyaluntanyiga yirrk awk tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk la muj tuka mingkaga.
17 Malany tukapa iminang ja Jesus tuka awunnyukikang, la warrwak la iminy, “Ta wularrut mira God iminy pu pata yanat nuyu arrarrkpi, ‘Kurrungpamirrawun tuka ta ngaralk tuka ngapi ngartu jurra’ ‘God kawunimiyarma arrarrkpi pata tuwuran wugarra yirrk kunak ta awanaga awalangali iwarruj nuyu tuka yanat nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk.’ Malany kayirrk nuwurripa kurrungmilkpungeny tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk ‘la kayirrkapa kutpin nungmurrunti mira tuka kuti wumpulaj wu pata wera.’ ”
18 Malany pata Jew pata awunpukikang ta wulatpiyi wu la muj pata awukenang pu ta awulangaling mulil marrik amina marrmarr. Malany wenat awalyungan ta kiki iminy ja Jesus tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk parangapa la aminang pu la wemin, “Kiki atpanamin la arriwanawun?” La pata Jew arrarrkpi pata awukenang pu amurtpiny iwumurtpan. Parangapa la pata wigarra yirrk pata arrarrkpi naka aminang marrmarr mira nuyu ja Jesus la muj angkumiyarmangung mira tuka awalyung nuyu tuka awunyukikang.
19 Malany ta inyuriliny parak Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu angparutpan ta Jerusalem.
Warlk mata mamajungan
(Matthew 21:20-22)
20 Malany ta ngulamngulam Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu awarrangung parak la mampuwarlkijpangung parak mata warlk mata manilakajpung ta nungmatpa ngurrij. Malany ta awukeny mampayawng nakapa mamajungan mawelpikpiny kirrk. 21 Kayirrk la Peter aniwurrung parakapa tuka Jesus inginkan la iminy, “Nuyi ta Ngarrunukiki nakapa mata warlk mamajungan mawelpikpiny kirrk tuka nuyi annginkan la anminy ngaw mata warlk, ‘Marrik muj nganti inilang ja ingijalk mata nuyi nuwu mata warlk.’ ”
22 Kayirrk la Jesus iminy nuyu, “Nuyi muj anmi akutju nungpakapa kapin ta anmartukpu mira nuyu God. 23 Malany ngapi ngamin nuwu ta aralpa kapin ta kulakajpu ja God la anmartukpu mira nuyu nakapa iyamang nuwu. Kapin ta anmartukpu mira nuyu martapapa nakapa anmi ngaw ta murrgu, ‘God kunpanimajpungku kunpannyaka tuka kurrula’ malany yanat God yalyung nuwu la imi nungpakapa.
24 Kurralyunyi ngartu! Kapin ta kutpartukpun mira nuyu God nakapa kurriwalakajpun kunuka ja kurrimiyarma mira. La muj kapin ta kutpartukpu nuyu akut la akut - kapin nuyi kanmartukpun nuyu tuka wularrut kunnyung - malany yanat God iwanalyu nuwu tuka anpalangali iwarruj nuyu la kunpannyun ta nungmalal. 25 Malany tuka nuyi wiyu anpalangali iwarruj nakapa kungpawurrun werrk ta tukapa: la kapin nganti yirrik ja iminy nuwu ta nungmurrunti naka marrik muj kungatping parak la anpanarra purlalngalk nuyu ja arrarrkpi - la muj kungatpi tuka kiki iminy nuwu la nuyi anpanarra purlalngalk nuyu ja arrarrkpi. Kapin ta anmi nungpakapa nakapa God angpannyaka yirrk nuwu ta aliwiyut tuka anminang. Yanat angpannyaka yirrk nuwu tuka kunpurtjung la muj tuka nungmurrunti ami nuwu la nuyimung. Malany nuyi werrk kungpaka yirrk nuwu ta aliwi la muj anpanarra pularlngalk wu pata wera pata arrarrkpi pata aminang nuwu ta nungmurrunti. Kayirrk la anpalangali iwarruj nuyu ja God.”
Nganti ja Jesus kiwken nuyu?
(Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8)
27 Malany warrwak la Jesus la pata awarrangung rtil wiyu nuyu awuran Jerusalem la awurlgeny parak tuka God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk. Malany ta yanat yarran parak la yara pata Jew arrarrkpi awukenang pu iwuyarrung parak ja Jesus. Malany wenat apa pata awukenang ta awulangaling mulil la muj pata awunpukikang ta wulatpiyi la muj pata wimunpimun wakapa awulangaling kirrk. 28 Kayirrk la iwulakajpung Jesus, “Nganti iminy nuwu tuka anmakangung mata palapala la mata jaya la anpunmalkpany yirrk puka pata arrarrkpi kani kawulangali tuka God nuyu ta kurrampalk? Nganti ja kiwken iminy nuwu ta anminy pu?”
29 Kayirrk la Jesus iminy pu, “Nuwurri werrk ngarrunpalakpa. Kapin ta ngarrunpalakpa nakapa nganamin nuwurru ja kiwken ja iminy ngartu ngawunpamalkpa tuka ta God nuyu ta karrpin mira ta akurlyak kurrampalk. 30 Tukapa nganamin nuwurru: nuwurri kurriwurrun ja John ja aningurtpurlukpuning pu? Malany nganti iminy nuyu ta aningurtpurlukpuning pu pata arrarrkpi pa angpakangung kirrk tuka aliwi aminang? Kurlingka pata arrarrkpi angpungulinyju ta wu wiyu, la kurlingka God iminy nuyu ja John ta aningurtpurlukpuning pu?”
31 Malany pata Jew awukenang pu awuntumany la wemin la awunpulakajpuning la wemin la aminy pu la wemin, “Malany kapin ta arrkpi nuyu, ‘ja John nakapa imartukpung nuyu God’ nakapa arrungma kit lirri. La imi ngarrurru, ‘La kunuka nuyu nuwurri marrik kurralyunyi nuyu?’ 32 Malany marrik muj arrkpi wu, ‘Puka pata arrarrkpi wenat wiyu angpunguliny tuka aningurtpulukpuning pu’ ”. Malany wenat pata wimunpimun wularrut angkuwurruning ta puka pata arrarrkpi ta angkuwurruning ja John ja ingurlyak ja arrarrkpi tuka ininnyang monmon pu ta God nuyu ta wurluj. Malany wenatapa pata wimunpimun angkuwurruning la aminy, “Ngampi awkpi arruntuwu kapin ta arrkpi nuka marrik inguryak.” Malany wenatapa awuntumurtpangung pata arrarrkpi.
33 Kayirrk la pata Jew awukenang pu aminy, “Ngarri ngarrungmuy ta nganti iminy nuyu ja John ta aningurtpulukpuning pu.”
Kayirrk la Jesus iminy pu, “Kapin ta marrik ngarruntakpang ngapi marrik muj ngami nuwurru. La marrik muj ngami nuwurru nganti ja kiwken ta iminy ngartu ta ngamin tukapa awk!”
11:9 Psalms 118:26 11:17 Isaiah 56:7; Jeremiah 7:11 11:23 Matthew 17:20; 1 Corinthians 13:2 11:25 Matthew 6:14-15